Sokoban — How to play level 17 — Boxxle 1

Sokoban Boxxle 1 level 17