Sokoban — How to play level 2 — Boxxle 1

Sokoban Boxxle 1 level 2