Sokoban — How to play level 25 — Boxxle 1

Sokoban Boxxle 1 level 25