Sokoban — How to play level 48 — Boxxle 1

Sokoban Boxxle 1 level 48