Sokoban — How to play level 49 — Boxxle 1

Sokoban Boxxle 1 level 49