Sokoban — How to play level 113 — Boxxle 2

Sokoban Boxxle 2 level 113