Sokoban — How to play level 19 — Boxxle 2

Sokoban Boxxle 2 level 19