Sokoban — How to play level 22 — Boxxle 2

Sokoban Boxxle 2 level 22