Sokoban — How to play level 25 — Boxxle 2

Sokoban Boxxle 2 level 25