Sokoban — How to play level 45 — Boxxle 2

Sokoban Boxxle 2 level 45