Sokoban — How to play level 63 — Boxxle 2

Sokoban Boxxle 2 level 63