Sokoban — How to play level 94 — Boxxle 2

Sokoban Boxxle 2 level 94