Sokoban — How to play level 99 — Boxxle 2

Sokoban Boxxle 2 level 99