Sokoban — How to play level 10 — Sasquatch V

Sokoban Sasquatch V level 10