Sokoban — How to play level 33 — Sasquatch V

Sokoban Sasquatch V level 33